Search Art or Artists

วีนัส- วีนา

วีนัส- วีนา

ภาพวาดผู้หญิงที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการถ่ายทอด ศิลปินผู้วาดภาพเกิดแรงบันดาลใจจากแบบ ที่ชื่อ “วีนา” เมื่อศิลปะตะวันตกมีภาพของ “วีนัส” ฝั่งตะวันออกจึงมีภาพของ วีนา ที่มีการวางท่าเลียนแบบ “วีนัส” และให้ชื่อภาพของหญิงไทยนี้ ว่า “วีนัส -วีนา” ด้วยการ Drawing ผ่านสีน้ำ สีชอล์ก และสีถ่าน เป็นภาพที่ใช้เวลารวดเร็วในการวาดผ่านอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งผู้ชมจะเห็นถึงความสดของภาพ