Search Art or Artists

หน้ากากรามายาณะ และหน้ากากในเอเชีย : เวียดนาม

เวียดนาม

อาณาจักรเจนละ หรือเจิ้นละ แผ่นดินของชาวจามหรือจามปา เป็นนครรัฐที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรขอมที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรฟูนัน แต่อารยธรรมอินเดียและผู้ปกครองอาณาจักรคนใหม่ ยังคงสืบสานต่อไปในเรื่องความเชื่อทางพราหมณ์ฮินดู เป็นแผ่นดินที่ได้รับอารยธรรมจากจีนและอินเดีย มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-10 สถาปัตยกรรมและการสืบสานงานทางด้านอารยธรรมยังปรากฏให้เห็นอยู่ไม่น้อย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของเวียดนามมาจนถึงทุกวันนี้

ต่อมาเวียดนามต้องตกเป็นเมืองประเทศราชของจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเห็นการสร้างวัดและเจดีย์สีทองอร่าม ตลอดจนการสร้างเทพเจ้าของฮินดู พอๆ กับการสร้างรูปพระโพธิสัตว์ในสายมหายาน  ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานทางสถาปัตยกรรมศาสนาที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นรูปแบบอารยธรรมขอมอยู่บ้างประปราย

ศิลปะการแสดงเรื่องราวจากมหากาพย์ก็ยังปรากฏอยู่ให้เห็นมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยเฉพาะเรื่องรามายาณะ ที่เป็นเชิดหน้าชูตาของประเทศเวียดนามในด้านการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ชม  นอกจากหน้ากากจากมหากาพย์รามายณะที่ยังมีการสืบสานและสร้างสรรค์กันต่อมา ยังมีศิลปะหน้ากากที่พบในปัจจุบันจะเป็นหน้ากากที่ใช้ในชนกลุ่มน้อยชนเผ่าต่างๆ และชนบทห่างไกลที่ใช้หน้ากากเป็นสื่อทางจิตวิญญาณเพื่อการเยียวยารักษาโรค เช่นหน้ากากที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นของชนเผ่าเย้าทางตอนเหนือของประเทศ