Search Art or Artists

หน้ากากรามายาณะ และหน้ากากในเอเชีย : จีน

จีน

อารยธรรมอันรุ่งเรืองเกรียงไกรของชาวจีนที่พบหลักฐานมานานกว่า 5,000 ปี เป็นแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยชนชาติอันหลากหลาย ต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรม หากจะสืบค้นลงลึกในเรื่องของหน้ากากของจีนที่มีพัฒนาการต่อยอดจนกลายมาเป็นอุปรากรจีน หรือการแสดงงิ้วที่มีวิวัฒนาการจากการสร้างสรรค์หน้ากาก มาเป็นการสร้างสีสันลงบนใบหน้า เป็นบุคลิกของตัวละครต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก มีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ทำงานวิจัยในเรื่องของหน้ากากจากทั่วทุกภูมิภาคของจีน เป็นหนังสือเล่มโต ที่ทำให้พบเห็นหน้ากากจากแต่ละมณฑล แต่ละชนเผ่าที่มีรูปลักษณ์ที่งดงามแตกต่าง บางพื้นที่ของจีนยังได้รับอิทธิพลความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธมหายาน ที่พระภิกษุฟาเหียน เดินทางไปคัดลอกพระไตรปิฎกจากเมืองนาลันทา เพื่อนำกลับมาเผยแผ่ในแผ่นดินจีน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในทิเบต

แม้จะเกิดเส้นทางการค้าขายที่เกิดขึ้นระหว่างอินเดียที่นำสินค้าจากดินแดนตะวันตกมาขายต่อให้แก่ชนชาวจีน โดยผ่านศูนย์กลางการเดินทางพบปะกันในดินแดนสุวรรณภูมิ อิทธิพลจากอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ก็ยังไม่อาจสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่อารยธรรมจีนโบราณได้ ดังจะเห็นได้จากการผลงานศิลปะหน้ากากของจีน ที่ยังคงความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเฉกเช่นในดินแดนสุวรรณภูมิ

การศึกษาศิลปะหน้ากากของจีนที่นำมาจัดแสดงนี้ นำมาเพียงบางส่วนจากบางชนเผ่า เช่นชนเผ่าเย้า ทางตอนใต้ของจีน ชนเผ่าจ้วง (Zhung) ชนพื้นเมืองในมณฑลยูนนานและกว่างสี ชนเผ่าเก้อลาว (Gelao) ในกุ้ยโจว และหูหนาน เป็นต้น  หน้ากากเหล่านี้เรียกว่า น๋อซี่ มักพบตามหมู่บ้านและชนบท บางครั้งจัดเป็นขบวนแห่ เพื่อปัดเป่าหายนะต่างๆ พร้อมทั้งปกป้องโรคภัยไข้เจ็บมิให้มาเบียดเบียนชาวบ้าน และ ตี้ซี่ ซึ่งมีรูปลักษณะแตกต่างไปหน้ากากที่ใช้ในพิธี ตี้ซี่มักจะเป็นการแสดงเพื่อปลุกขวัญและกำลังใจให้เกิดความรักชาติรักแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของบรรพชนผู้กล้าและจักรพรรดิ์ผู้เกรียงไกร