Search Art or Artists

หนังสือ Rest in Progress R.I.P.

฿1,350.00

จัดพิมพ์โดย
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
บรรณาธิการ : สุดาพร จิรานุกรสกุล
ขนาด 24.3 x 17.2 ซม.
น้ำหนัก 2.2 กก. / 735  หน้า

ภาษาอังกฤษและไทย

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

ล้างค่า

คำอธิบาย

หนังสือรวบรวมผลงานเล่มสุดท้ายของ ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์กว่า 60 ปี เขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสร้างงานศิลปะในแนวคอนเซ็ปท์ชวลอาร์ต ที่เขามักพูดเสมอว่า “ไม่ใช่หน้าที่ของศิลปิน ที่จะต้องมาอธิบายเหตุผล หรือรับผิดชอบต่อความเข้าใจของผู้ชม”  ว่าจะเข้าใจผลงานศิลปะของเขาหรือไม่หนังสือเล่มนี้รวบรวมผลงานในช่วง 2 ปีสุดท้าย ที่ศิลปินเตรียมตัวไปสู่ความตายมาระยะเวลาหนึ่ง ชื่อของหนังสือ ล้อกับการระลึกถึงความตายในทุกขณะจิตของเขา  ผลงานศิลปะกว่า 500 ชิ้น ในหนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อการศึกษาต่อยอดในการทำงานศิลปะของคนรุ่นใหม่ในแนวทางนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Colors

Yellow, Red, Blue