Search Art or Artists

จุมพล อุทโยภาศ

Home / จุมพล อุทโยภาศ

จุมพล อุทโยภาศ

เกิด 

6 มิถุนายน 2508

การศึกษา 

2547 – ปริญญาโท สาขาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2531 – ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (ศิลปศึกษา รุ่น 27)

นิทรรศการกลุ่ม 

2551 – นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย prints as prints 2008 ณ หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– นิทรรศการศิลปกรรม “Ambience Zest Way of Life & Beauty” ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54

2550 – การแสดงศิลปกรรม ปตท. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 กรุงเทพฯ

2549 – การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ

– การแสดงศิลปกรรมบัวหลวง ธนาคากรุงเทพ ครั้งที่ 28

– การแสดงงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” บริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

– นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52

รางวัลเกียรติยศ

2549 – รางวัล “Best Designer of the year 2005” จัดโดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 – รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 จากการประกวดประติมากรรมของสโมสรโรตารีธนบุรี พ.ศ. 2549

2547 – รางวัลที่ 2 จากการสนับสนุนธนาคารกรุงไทย ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50

2545 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48

2544 – รางวัลยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 16

 – ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ศิลปินยอดเยี่ยม “ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2544”

2542 – รางวัลศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

2538 – รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ประจำปี 2538

2537 – ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2537

 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2537

2536 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39

 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2536

 – รางวัลชนะเลิศ AREA ทั่วไป ประกวดศิลปกรรมสำหรับโครงการเมืองไทยภัทรคอมเพล็ก

2535 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2535

2534 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปกรรมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37

 – รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ประจำปี 2534

 –  รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2535

2533 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36

 – รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ประจำปี 2533

 – รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 5