Search Art or Artists

ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

Home / ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

วันเกิด

27  พฤษภาคม  2528

ประวัติการศึกษา

2554 – ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551 – ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546 – โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

เกียรติประวัติ

2554 – รางวัลที่ 2 สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57

– รางวัลดีเด่น ประกวดภาพจิตรกรรม “84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย”

2553 – รางวัลที่ 2 ระดับอุดมศึกษา โครงการยูโอบีรังสรรค์จิตรกรไทย

– รางวัลที่ 2 จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 32

2552 – ร่วมเขียนภาพร่างต้นแบบไตรภูมิรัชกาลที่ 9 กระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลสนับสนุน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26

– รางวัลร่วมแสดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31

– รางวัลดีเด่น  ศิลปกรรม TOSHIBA นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 21

– รางวัลร่วมแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่  55

2551 – รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับอุดมศึกษา โครงการยูโอบีรังสรรค์จิตรกรไทย

– ทุนมูลนิธิ  จักรพันธุ์ โปษยกฤต

2550 – รางวัลที่ 3 วรรณกรรมไทย โครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย

ประวัติการแสดงงานเดี่ยว

2560 – ผลงานชุด “Well Equipped ครบเครื่อง” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า

2556 – ผลงานชุด “Oh My God คุณพระช่วย” ณ หอศิลป์จามจุรี

2555 – ผลงานชุด “Bangkok Volume 2555 (บางกอกฉบับ   2555)” ณ หอศิลป์แอด บอง แกลเลอเรีย

ประวัติการแสดงงานกลุ่ม

2558 – ร่วมแสดงงานนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

– ร่วมแสดงภาพวาดเฉลิมพระเกียรติในโครงการ “คำพ่อสอน” ของมูลนิธิพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ HOF ART SPACE

– ร่วมงานในโครงการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

2557 – ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “PLAY” ของธวัชชัย สมคง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

– ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “77 ศิลปิน ฉลอง 7 ปี หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์”

– ร่วมแสดงงานนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

– นิทรรศการ “DRAMATHAIS” ณ แอดเลอร์ ศุภโชค แกลเลอรี

– ร่วมแสดงงานประมูลกับดาราเดลี่ในโครงการ “Double Great for Charity น้ำใจไม่มีวันหมด” ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)