Search Art or Artists

ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

Home / ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

ประดิษฐ์  ตั้งประสาทวงศ์

เกิด

23 กันยายน 2511

การศึกษา

วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ลาดกระบัง

ศิลปบัณฑิต ( ประติมากรรม ) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ( จิตรกรรม ) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน

รับราชการ อาจารย์ประจำวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ลาดกระบัง

การแสดงงานเดี่ยว

2557 – เผชิญหน้า : สามภวังค์

– สนทนากับเธอ (Talking to her) ณ 789 แกลอรี่

– ภาพเหมือนชีวิต @ Surapon Gallery

การแสดงผลงาน

2547 – การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่6

– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50

– การแสดงผลงานจิตรกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 60 ปี ( ความพอเพียง )

2546 – การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49

2545 – การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 4

2541 – 2545 – การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ

– การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยของบริษัทฟิลลิปมอร์ริส

– การแสดงงานสีน้ำชุด Bangkok Relax ณ ห้องสมุดเนลสันเฮย์ ถนนสีลม

2530 – 2536 – การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3

– การแสดงศิลปกรรมหัวข้อยาเสพติด ณ สถาบัน AUA

– การแสดงศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

– การแสดงศิลปกรรม ค.ร.ป. หัวข้อพฤษภาทมิฬ

– การแสดงศิลปกรรม ปตท. หัวข้อทะเล

– การแสดงงานจิตรกรรมเหมือนจริงของธนาคารกสิกรไทย

– การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง

– การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย

– การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยของบริษัทฟิลลิปมอร์ริส

– การแสดงงานศิลปกรรมศิลปกร 1

– การแสดงงานศิลปกรรมคณาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป ครั้งที่ 2, 3 และ 4

– การแสดงงาน 100 ประติมากรรม 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

การแสดงงานกลุ่ม

2543 – การแสดงผลงาน Square Group ณ สีลม แกลอเรีย

2543 – การแสดงผลงาน Square Group ณ โรงแรม สยามซิตี้

2541 – การแสดงผลงาน Two – Man Exhibition สีน้ำ ชุด Bangkok Relax ณ ห้องสมุดเนลสันเฮย์ ถนนสีลม

2550 – การแสดงงานชุด เงาสะท้อนแห่งโชคชะตา ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า

เกียรติประวัติรางวัล

2561-  ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่ 24 ของประเทศ และสาขาจิตรกรรมคนที่ 10

2561 –  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ1  เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64

2560 – รางวัลที่ยอดเยี่ยม กรุงไทยอาร์ทอวอร์ด ครั้งที่ 3

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่63

2559 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

– รางวัลที่ 1 ศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2

2558 – รางวัลที่1 กรุงไทยอาร์ทอวอร์ดครั้งที่ 1

– รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61

2557 – รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60

2556 – รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

2554 – รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57

2550 – รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมประเทศไทย ทุนศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 7

2547 – รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 6

– รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50

2546 – รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49

2545 – รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48

– รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 4 ของบริษัทชิวเนชั่นแนล จำกัด

– รางวัลที่ 2 เทคนิคงานจิตรกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน )

2544 – รางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดวาดภาพจิตรกรรมสีน้ำมัน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

– รางวัลเกียรติบัตร การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัทฟิลลิปมอร์ริส

2542 – รางวัลเกียรติบัตร การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัทฟิลลิปมอร์ริส

2537 – รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 5

– รางวัลชนะเลิศ ภาพเขียนองค์กรนี้ ( สันนิบาตสหกรณ์ )

– รางวัลที่ 3 ภาพเขียน หัวข้อวาดหวังสิ่งแวดล้อมของบริษัท Turbora

– รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบสลากออมสินพิเศษ

– รางวัลชนะเลิศ การออกแบบโปสเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวง

– รางวัลเกียรติบัตร การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัทฟิลลิปมอร์ริส