Search Art or Artists

ประพันธ์ ศรีสุตา

Home / ประพันธ์ ศรีสุตา

ประพันธ์ ศรีสุตา

เกิด

28 กรกฎาคม 2482

การศึกษา 

2503 – อนุปริญญา ศบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร

2508 – Hochschele fiir Bildende Kunste Berlin Germany

นิทรรศการเดี่ยว 

2506 – นิทรรศการภาพพิมพ์ไม้แกะ บางกะปิ แกลลอรี

2507 – Praphan Srisouta Holzschnitie เมืองฮัมเบิร์ก เยอรมนี

2507 – นิทรรศการจิตรกรรมและภาพพิมพ์ วังสวนผักกาด

2532 – นิทรรศการจิตรกรรม 31-32 บริติช เค้าท์ซิล

นิทรรศการกลุ่ม 

2506 – นิทรรศการศิลปินหนุ่ม มักกะสันแกลลอรี่

2517 – นิทรรศการศิลปินกลุ่มเต๋า กรุงเทพ ครั้งที่ 2 หอศิลป พีระศรี

2522 – นิทรรศการของศิลปินชั้นครู บางกอกแกลลอรี

2529 – นิทรรศการภาพสะท้อนจากประสบการณ์ ในอเมริกา หอศิลป พีระศรี