Search Art or Artists

ประเทือง เอมเจริญ

Home / ประเทือง เอมเจริญ

ประเทือง เอมเจริญ

เกิด 

2478

การศึกษา 

2490 – ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสุทธาราม สำเหร่ ธนบุรี

2539 – ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก

2541 – ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2545 – ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลเกียรติยศ 

2510 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม

2511 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม

2511 – รางวัลการประกวด องค์การโทรศัพท์สากล ไอที

2517 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม

2519 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม

2538 – โล่เกียรติคุณบริจาคช่วยปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัตถุ

2539 – รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2541 – โล่ขอบพระคุณในโอกาสให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม “วาดวิถีไทย” Phonelink

2542 – โล่เกียรติคุณในการอนุเคราะห์ภาพเขียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2542 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2543 – โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสงสีสร้างสรรค์ ทบวงมหาวิทยาลัย

2544 – ประกาศเกียรติคุณด้านจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา