Search Art or Artists

พิชัย นิรันต์

Home / พิชัย นิรันต์

พิชัย นิรันต์

เกิด 

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479

การศึกษา 

2497 – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไพศาลศิลป์

2498 – ศึกษาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป

2502 – อนุปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลเกียรติยศ 

2503 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง

2504 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน

2506 – รางวัลที่ ๑ เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง

2507 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง

2538 – รับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคำ

2543 – นักศึกษาเก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2546 – รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ