Search Art or Artists

สิโรตม์ ทองชมภู

Home / สิโรตม์ ทองชมภู

สิโรตม์ ทองชมภู

เกิด 

17 เมษายน 2504 กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์

2529 – 2543 ครีเอทีฟ บริษัทโฆษณา

ปัจจุบัน – จิตรกร