Search Art or Artists

สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

Home / สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

สุรเดช  วัฒนาประดิษฐชัย 

เกิด

9  สิงหาคม  2514

การศึกษา      

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ศิลปะบัณฑิต  สาขาศิลปะไทย  คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ

2533 – รางวัลที่ 1  ประเภทวาดเส้น  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงหนือ

2534 – รางวัลชมเชย  ศิลปกรรมวาดหวังสร้างสิ่งแวดล้อม  บริษัทปราณีภัณฑ์

2535 – รางวัลที่ 1  จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ  โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

– รางวัลชมเชย  จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

– รางวัลสนับสนุน  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 9

2536 – รางวัลชนะเลิศ  ศิลปกรรมร่วมสมัย  โดยธนาคารกสิกรไทย

– รางวัลสนับสนุน  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 10

– รางวัลที่ 1  ศิลปกรรมเด็กและเยาวชน  ครั้งที่ 4  โดยสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)

2537 – รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 11

2538 – รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 12

– รางวัลชมเชย  ศิลปะร่วมสมัย  โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

2549 – รางวัลที่ 3  การประกวดศิลปกรรมอมตะอาร์ตอวอร์ด  ครั้งที่ 2

– รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 2  การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย  พานาโซนิค  ครั้งที่ 8

2550 – รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปะร่วมสมัย  พานาโซนิค  ครั้งที่ 9

– รางวัลที่ 1  ศิลปกรรม  “มองสิงห์ ผ่านศิลป์”  ในโอกาสครบรอบ  75  ปี บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2551 – รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย  พานาโซนิค  ครั้งที่ 10

– รางวัลที่ 2  การประกวดศิลปกรรม  อมตะอาร์ตอวอร์ด  ครั้งที่ 4

2552 –  รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย  พานาโซนิค  ครั้งที่ 11

2553 –  รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรม  ปตท.  ครั้งที่ 25

– รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย  พานาโซนิค  ครั้งที่ 12

2554 – รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 2  การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย  พานาโซนิค  ครั้งที่ 13

– รางวัลดีเด่น  จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “84 พรรษา  ธรรมราชาประชาธิปไตย”  โดย วุฒิสภา

2556 – รางวัลรองชนะเลิศ  ศิลปกรรมช้างเผือก  ครั้งที่ 2

2558 – รางวัลชมเชยศิลปกรรมช้างเผือก  ครั้งที่ 4

2559 – รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมร่วมสมัยกรุงไทย  ครั้งที่ 2

– รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1  การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18

2560 – ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์พีระศรี  เชิดชูศิลปินยอดเยี่ยม  ครั้งที่ 17

– คุรุศิลป์  รุ่น 8  หออัครศิลปิน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เดินทางไปสหรัฐอเมริกา

– รางวัลที่ 3  ศิลปกรรมร่วมสมัย กรุงไทย  ครั้งที่ 3

– รางวัลที่ 3  ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ  ศิลปกรรมกรุงไทย  ครั้งที่ 3

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39

– รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19

– รางวัลที่ 2  การประกวดศิลปกรรม “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” โดยธนาคารออมสิน

– รางวัล สนับสนุนพิเศษ ศิลปกรรมนานมี  ครั้งที่ 12  โดย บริษัท นานมี

ประวัติการแสดง

– แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 37, 38, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 56

– แสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  “ศิลป์ พีระศรี”  ครั้งที่ 8, 9, 10, 11, 12

– แสดงจิตรกรรมบัวหลวง  ครั้งที่ 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33

– แสดงศิลปกรรม  “วาดหลังสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม”  บริษัท ปราณีภัณฑ์

– แสดงศิลปกรรมร่วมสมัย  โดยธนาคารกสิกรไทย  ประจำปี 2535, 2536, 2537

– แสดงจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ  โดย AIT

– แสดงจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ  โดย  ธนาคารกรุงเทพฯ

– แสดงศิลปะเด็กและเยาวชน  หัวข้อ “จริยธรรมไทย”  โดย สยช.

– แสดงจิตรกรรมทิวทัศน์  ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร

– แสดงศิลปกรรมโตชิบาไทยแลนด์  ครั้งที่ 6

– แสดงศิลปกรรม ปตท.  ครั้งที่ 9

– แสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  บริษัท ฟิลิปมอริส  ครั้งที่ 1, 2, 3

– แสดงศิลปกรรม  เทิดกาญจนาภิเษกสมโภชน์  โดย ธนาคารไทยพาณิชย์

– แสดงจิตรกรรมพานาโซนิค  ครั้งที่ 1, 2 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18

–  แสดงศิลปกรรมต้านภัยเอดส์  โดย สมาคมฝรั่งเศส

– แสดงศิลปกรรมของภาควิชาศิลปไทย

– แสดงศิลปกรรม  เช่าฝันปันรัก

– แสดงศิลปกรรมแห่งรัชกาลที่ 9

– แสดงศิลปกรรมของสิงคโปร์  แอร์ไลน์

– แสดงศิลปกรรม  วาดเส้นร่วมสมัย  ครบรอบ 50 ปี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

– นิทรรศการ  36 ปี  ของภาควิชาศิลปะไทย

– แสดงศิลปกรรม  มองสิงห์ผ่านศิลป์  ครบรอบ  75 ปี  และ  80 ปี  บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น

– แสดงศิลปกรรม  84 พรรษา  ธรรมราชา  ประชาธิปไตย  โดย วุฒิสภา

– แสดงศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

– แสดงศิลปกรรมช้างเผือก  ครั้งที่ 1, 2, 3, 4  โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

– แสดงศิลปกรรม  อมตะ อาร์ต อวอร์ด  ครั้งที่ 2, 3, 4, 5, 7

– แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย UOB ครั้งที่ 7

– แสดงศิลปกรรมร่วมสมัย  โดยธนาคารกรุงไทย  ครั้งที่ 1, 2, 3 การแสดง  กลุ่มแสดงศิลปกรรม  ชุดคนชนบท

– แสดงศิลปกรรม  กลุ่มไท-อีสาน  ครั้งที่ 1, 2, 3

– แสดงศิลปกรรมร่วมสมัย  ชุดจินตภาพและความบริสุทธิ์

– แสดงศิลปกรรม  บ้านศิลป์รามอินทรา

– แสดงศิลปกรรมกลุ่ม ฅ

– แสดงศิลปกรรมกลุ่ม  “เติมไฟศิลป์  ให้ถิ่นสกลนคร”

– แสดงศิลปกรรม  กลุ่มกาฬสินธุ์

– แสดงนิทรรศการ Wattanapraditchai Family การแสดงเดี่ยว

– แสดงศิลปกรรม  ชุด “การค้นหา”  ที่หอศิลป์  เพาะช่าง