Search Art or Artists

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Home / เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ศิลปินแห่งชาติปี 2554

เกิด

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 จังหวัดเชียงราย

การศึกษา

ชั้นประถมโรงเรียนบัวสลี ต. บัวสลี จบ ป. 5 ย้ายเข้าเรียนต่อโรงเรียนดรุณศึกษา ในเมืองเชียงราย ป. 6 สอบตกซํ้าชั้น จบมัธยมศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2513

เข้ากรุงเทพฯ ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง แผนกวิจิตรศิลป์ จบระดับ ปวช. ปี 2516 เข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาศิลปไทย (รุ่นแรก) เมื่อปี พ.ศ. 2521

รางวัลที่ได้รับจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

2532 – ได้รับทุนจากกงสุลเยอรมนีในซานฟรานซิสโก แสดงผลงานในอเมริกา

2526 – ได้รับทุนจากทูตวัฒนธรรมเยอรมนี ไปศึกษาพุทธศิลป์ในประเทศพม่า

2524 – ได้รับทุนจากโยฮันเนส ซุลทส์เทสมาร์ ของประเทศเยอรมนี

– ได้รับเชิญจากบริติชเคาน์ซิล ให้ไปดูงานศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับศิลปินอังกฤษ

2523  – ได้รับทุนจากกลุ่มศิลปินร่วมสมัยของประเทศศรีลังกา

2522 – ได้รับรางวัลที่ ๒ เหรียญเงินจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๔

2521 – ได้รับรางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดงจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕

2520 – ได้รับรางวัลที่ ๑ เหรียญทองจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓

นิทรรศการแสดงเดี่ยว

ร่วมแสดงกว่า 50 ครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานทั้งหมดกว่าหนึ่งพันชิ้น มีนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 300 คน เก็บสะสมผลงานผลงานที่โดดเด่น

2549 – 2551 ออกแบบควบคุมการก่อสร้างหอนาฬิกาให้กับเทศบาลเมืองเชียงราย โดยไม่คิดค่าจ้าง

2540 – สร้างวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายให้เป็นงานพุทธศิลป์ระดับโลก ด้วยเงินส่วนตัว

2528 – 2539 ถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2527 – 2531 เดินทางไปเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 4 ปี โดยไม่คิดค่าจ้าง

รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ

2559 – ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี ปี 2558 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจากมูลนิธิหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

2559 – ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2558 – ได้รับรางวัล บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานสำเร็จดียิ่งด้านการส่งเสริม วัฒนธรรม และจริยธรรม “เนื่องในการจัดงาน 100 ปี ชาตะกาลหม่อมงามจิตต์ บูลฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

2557 – ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2556 – ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

2554 – ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

2547 – ได้รับรางวัลศิลปินคุณธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

– ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– ได้รับรางวัลศิลปาธรจากกระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2546

– ได้รับยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยเพาะช่าง

– ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2545 – ได้รับยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2539 – ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” และออกแบบเหรียญพระราชทานคณะแพทย์

2537 – ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2536 – ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างผู้ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ด้านจิตรกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ