Search Art or Artists

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน 

Home / นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน 

เกิด 

16 ตุลาคม 2489

การศึกษา 

ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศนียบัตร Dip. I.P.S.I.A.M. (Carrara) ประเทศอิตาลี

นิทรรศการเดี่ยว 

นิทรรศการ One Man Show ประติมากรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการกลุ่ม 

แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินประมาณ 40 ครั้ง ภายในประเทศ

แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินในต่างประเทศที่ประเทศเดนมาร์ก สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม

รางวัลเกียรติยศ

ได้รับรางวัลที่ 2 เหรัยญเงิน 3 ครั้ง และรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง 2 ครั้ง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 – 22 และ 24

ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบและปั้นต้นแบบเหรียญพระมหาชนก เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50

ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2549