Search Art or Artists

ทินกร กาษรสุวรรณ

Home / ทินกร กาษรสุวรรณ

ทินกร กาษรสุวรรณ

เกิด 

10 กรกฎาคม 2512

การศึกษา 

ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว 

นิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ Gallerie Miyawaki เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

นิทรรศการจิตรกรรม “ชีวิตกับสายน้ำ” บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม 

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4-5, 7-9

นิทรรศการศิลปกรรม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3-4, 6 – นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 10, 12-16

นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 2-6

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37-42, 44

รางวัลเกียรติยศ 

2525 – 2526 – รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

– รางวัลที่ 3 นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน โดยสภาสตรีแห่งชาติ

– รางวัลเกียรติ ในการคัดเลือกร่วมแสดงภาพศิลปะอาเซียน ณ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2527 – รางวัลเหรียญเงิน นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน ครั้งที่ 13 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

– รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการภาพเขียนเยาวชน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

– รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

– รางวัลยอดเยี่ยม (ภาพเขียน) นิทรรศการวันคุ้มครองผู้บริโภค

2528 – รางวัลชมเชย นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน ครั้งที่ 14 กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

– รางวัลชมเชย นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน ประเทศอาร์เจนตินา

2535 – รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 9

– รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 4

2536 – รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย

– รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 5

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39

2537 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40

– รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย

– รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 6

– รางวัลเหรียญทองแดง “Osaka Triennial 1994” ครั้งที่ 5 กรุงโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

2541 – รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 “สีสันแห่งภูมิปัญญาไทย”