Search Art or Artists

ของเล่นปี 2008

ของเล่นปี 2008

เทคนิค : สื่อผสม

ขนาด : 150×160 ซม.

ปี : 2551

กระแสของความขัดแย้งอันเกิดจากวัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาในสังคม ส่งผลกระทบให้วัฒนธรรมเดิมหายไป วัฒนธรรมเดิมถูกแทนด้วยการละเล่น การเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แฝงความรุนแรงทำให้การละเล่นเดิมหายไปจากสังคม