Search Art or Artists

ขึ้นบ้านใหม่

ขึ้นบ้านใหม่

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 250×400 ซม.

ปี : 2554

วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ผู้คนในชนบทมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่คงไว้ซึ่งความเรียบง่าย สงบ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลให้คนในชนบทช่วยเหลือเอื้ออารีซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคีเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่

เรื่องราวต่าง ๆ จากภูมิหลังและปัจจุบันที่เกิดขึ้นในชนบท มีความเป็นอยู่คู่ไปกับการมีวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ตามท้องถิ่น การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำให้ชุมชนมีความใกล้ชิด อบอุ่น พึงพอใจ ปรัชญาชาวบ้านความเชื่อต่าง ๆ ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ความทรงจำเหล่านี้ทำให้นำเสนอสาระสำคัญทางอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นผ่านรูปสัญลักษณ์ชนบท เช่น เครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินชีวิต ผลผลิตต่าง ๆ รูปทรงของชาวนา บ้าน กองฟาง เป็นโครงสร้างหลักของผลงาน