Search Art or Artists

คริส หอวัง

คริส หอวัง

เทคนิค : ภาพถ่าย

ขนาด : 110×136 ซม.

เป็นภาพถ่ายใน project  การทำงานร่วมกันระหว่างช่างภาพ  คณชัย เบญจรงคกุล และ Alec Monopoly เพื่อแสดงถึง ความอ่อนช้อย และ ความเซ็กซี่ของผู้หญิง