Search Art or Artists

ความฝันของคนหาปลา

ความฝันของคนหาปลา

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 120×100 ซม.

ปี : 2550

จากบทสนทนาของคนหาปลาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงความไม่สงบและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่เคยมีแต่ความผาสุก เมื่อความไม่สงบเข้ามาเยือน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้น เพื่อสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกของคนหาปลาที่ใฝ่ฝันถึงทะเลที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ให้พวกเขาได้ทำมาหากินอย่างที่เคยเป็น