Search Art or Artists

ความฝันของคนหาปลา

ความฝันของคนหาปลา

จากบทสนทนาของคนหาปลาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงความไม่สงบและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่เคยมีแต่ความผาสุก เมื่อความไม่สงบเข้ามาเยือน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกของคนหาปลาที่ใฝ่ฝันถึงทะเลที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ให้พวกเขาได้ทำมาหากินอย่างที่เคยเป็น