Search Art or Artists

ความแตกต่างของชีวิต 1

ความแตกต่างของชีวิต 1

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 120×170 ซม.

ปี : 2546

ภาพแนวศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการของแต่ละคน ที่ออกมาจากภายใน ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน ในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันออกไป