Search Art or Artists

ดวงตาเห็นธรรมเหนือวัตถุ

ดวงตาเห็นธรรมเหนือวัตถุ

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 64×89 ซม.

ปี : 2537

ผลงานสื่อให้เห็นถึงจิตกับวัตถุ ในขณะที่โลกเกิดความแตกแยก โดยใช้เครื่องจักรเป็นตัวแทนของวัตถุ มีดวงตาที่เห็นธรรมอยู่ตรงกลาง ดวงจันทร์สื่อถึงสุญญตา สัญญลักษณ์ที่แสดงในภาพแสดงถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมมะและฝ่ายโลกียวิสัย