Search Art or Artists

ทะเลชีวิต

ทะเลชีวิต

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 190×490 ซม.

ปี : 2556

องค์ประกอบของงานใช้ช้างและสิ่งของสัมภาระเป็นสัญลักษณ์ในการบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับช้างที่เกี่ยวเนื่องกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ใช้ช้างในการรบทัพจับศึกปกป้องประเทศชาติ ใช้ช้างในขบวนแห่งานบุญประเพณี ขนข้าวของในไร่นา และในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งปรากฏอยู่ในธงชาติไทย ช้างจึงถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล

ในผลงานทะเลชีวิตนี้ เป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างที่อยู่ในภาวะพึ่งพาอาศัยกัน ช้างพึ่งคน คนพึ่งช้าง ร่วมทุกข์ร่วมสุข เดินทางดิ้นรนแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิต บางครั้งชีวิตเปรียบเสมือนอยู่ในทะเลกว้าง อาจจะต้องเจอมรสุมทะเล มรสุมชีวิต แต่ชิวิตก็ต้องเดินทางดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่และดำเนินให้รุ่งเรืองสืบไป