Search Art or Artists

ทางช้างเผือก

ทางช้างเผือก

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 200×250 ซม.

ปี : 2550

ความงดงามของภาพจิตรกรรมไทยจะแฝงด้วยวิถีชีวิตและปรัชญาความเชื่อที่ศิลปินไทยนำไปเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในปัจจุบัน ศิลปินเชื่อว่าคนส่วนมากยังผูกพันกับความเชื่อเรื่องเทพยดา ความเชื่อนี้เป็นการสื่อสารกันระหว่างพลังจิตของมนุษย์กับปรากฎการณ์ธรรมชาติหรือพลังอำนาจของจักรวาล เขาจึงสร้างผลงานในรูปสัญลักษณ์และใช้ลวดลายในจิตรกรรมไทยโบราณเข้าไปประสานให้รูปทรงมีความสัมพันธ์ตามเนื้อหาที่กำหนด