Search Art or Artists

ทิพยานสู่พุทธภูมิ

ทิพยานสู่พุทธภูมิ

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 65×90 ซม.

ปี : 2530

ผลงานที่แทนความรู้สึก และความต้องการในตัวตนของศิลปิน ในขณะที่ยังอยู่ในสังคมโลกพร้อมกับการเริ่มสนใจในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การสื่อความหมายของผลงานจึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้ใจหนึ่งมุ่งใฝ่ในโลกุตรธรรมเพื่อสู่การหลุดพ้นด้วยพระธรรมคำสั่งสอนแห่งพระพุทธองค์ แต่อีกใจหนึ่งยังคงถวิลหาซึ่งวัตถุนิยมที่กอรปไปด้วยแสงสีและโลกียวิสัยแห่งโลก โดยภาพแนวพุทธศิลป์ ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จะใช้สัญลักษณ์เด่นในการสื่อความหมาย ได้แก่ดอกบัวแทนพระธรรม วงกลมแทนสุญญตาคือความว่าง พระแทนพระอรหันต์ ปลาแทนพาหนะที่จะนำพาผู้มีบุญไปสู่สวรรค์หรือการหลุดพ้น