Search Art or Artists

ธรรมชาติแห่งจิต หมายเลข 7

ธรรมชาติแห่งจิต หมายเลข 7

เทคนิค : วาดเส้นบนผ้าใบ

ขนาด : 200×600 ซม.

ปี : 2557

การเขียนลวดลายเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นเป็นรูปโครงสร้างของคลื่นน้ำทะเล เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายของสภาวะจิตที่ถูกกิเลสตัณหา อุปทาน และความอยากต่าง ๆ เข้าครอบงำ สภาวะนี้จะเคลื่อนไหวรุนแรงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบจิตของเรา ซึ่งก็เป็นอาการปกติของจิตคนธรรมดาที่ยังไม่ได้รับการฝึก ในขณะการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินได้กระทำความเพียรด้วยการวาดเส้น จนเกิดสมาธิจดจ่อ เกิดปัญญาเห็นการเกิดขึ้นและดับลงของสิ่งที่มากระทบจิต เห็นเป็นของไม่เที่ยง หากไม่ยึดติด ไม่ปรุงแต่ง จิตก็หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทัน