Search Art or Artists

ธิดา พญามาร หมายเลข ๑

ธิดา พญามาร หมายเลข ๑

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 125×210 ซม.

ปี : 2552

ภาพแสดงถึงความไม่เที่ยงของสังขาร อันเกี่ยวเนื่องกับกามอารมณ์อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และบรรยากาศ ซึ่งเป็นกิเลสที่มนุษย์หลุดพ้นยากที่สุด โดยยกเรื่องราวตอนหนึ่งในพุทธประวัติตอนธิดาพญามารทั้งสาม คือนางราคะ ตัณหา อรดี ที่เข้ามายั่วยวนพระพุทธเจ้าด้วยกามอารมณ์ทั้ง 5 คือ ‘รูป’ ภาพลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม ‘รส’ จากเครื่องดื่มเมรัยมึนเมา ‘กลิ่น’ ความหอมจากมาลัยฟ้อนรำ ‘เสียง’ จากเครื่องดนตรีที่ไพเราะ และบรรยากาศแวดล้อมที่ปรุงแต่งสวยงามชวนให้เคลิบเคลิ้ม แต่พระพุทธองค์ก็มิได้แยแสธิดาพญามาร ทรงแสดงให้เห็นว่าความสวยงามทั้งหมดเป็นเพียงแค่กระดูกหุ้มเนื้อ หากปราศจากหนังภายนอกที่ห่อหุ้ม ทั้งหมดล้วนเป็นเพียงสังขารที่ไม่เที่ยง