Search Art or Artists

นางสงกรานต์ทั้ง 7

นางสงกรานต์ทั้ง 7

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 200×120 ซม.

ปี : 2557

เป็นภาพชุดที่สื่อให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อที่สืบต่อกันมา ผสมผสานกับแนวทางของศิลปินที่ใช้แนวทางในการผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงกับอุดมคติของไทย ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพของนางสงกรานต์ทั้งเจ็ด เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงเรื่องราวตามคติความเชื่อโดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามคติความเชื่อ ตามแนวคิดของวัฒนธรรมไทย และหลักพระพุทธศาสนา