Search Art or Artists

บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 150×200 ซม.

ปี : 2550

หนึ่งในผลงานในแนวจินตนิยมของ อ.อิสระ หลาวทอง อันนับได้ว่าเป็นมรดกของวงการศิลปกรรมร่วมสมัยและสังคมอีสาน เนื้อหาของภาพถ่ายทอดเหตุการณ์งานบุญบั้งไฟอันเป็นประเพณีสำคัญที่ผูกพันกับชีวิตของชาวอีสาน นำเสนอด้วยรูปแบบเหมือนจริงตามที่ตามองเห็น (Realism) สื่อถึงความเอื้ออาทรและความงดงามของวิถีชนบทท้องถิ่นของชาวอีสานที่มีมาช้านาน