Search Art or Artists

ประสูติ ผจญมาร และปรินิพพาน

ประสูติ ผจญมาร และปรินิพพาน

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 186×270 ซม.

ปี : 2532

การเล่าเรื่องพระพุทธประวัติจากอัตลักษณ์ของศิลปินในวัย 26 ปี  ด้วยความรู้และประสบการณ์ในขณะนั้นถูกถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าในชุดพุทธประวัติ ที่ประกอบด้วย การประสูติ ตรัสรู้(ผจญมาร) และปรินิพพานโดยใช้ Dimension และหลักทัศนียวิทยาแบบตะวันตกแบบเหมือนจริงในผลงาน