Search Art or Artists

พระโพธิญาณ 2544

พระโพธิญาณ 2544

เทคนิค : สีอะครลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 200×300 ซม.

ปี : 2554

แนวคิดของภาพมาจากพุทธประวัติ เหตุการณ์หลังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกผนวช พระองค์ได้ทรงเรียนรู้สรรพวิทยาการที่หลากหลาย ทรงทรมานตน และแสวงหาหนทางดับทุกข์ในหลายประการ จนในที่สุดก็สามารถเอาชนะมาร สำเร็จพระโพธิญาณได้ในที่สุด

‘การชนะมาร’ นั้น อาจเปรียบได้คล้ายกับการเอาชนะภูมิความรู้ สำนึกบางอย่างของตนเอง โดยในเชิงศิลปะ ศิลปินได้สอดแทรกเอาองค์ความรู้ศิลปะหลากหลายในโลกเข้ามาสอดแทรกไว้ในภาพอย่างแยบคาย ไม่ว่าจะเป็นผลงานประติมากรรมของไมเคิล แองเจโล งานจิตรกรรมโบราณของไทย สัตว์ทั่วไปที่เราพบเห็นในงานจิตรกรรม ฯลฯ เพื่อแสดงถึงการรู้แจ้งผ่านมุมมองของโลกศิลปะอันกว้างใหญ่ไพศาล

ผลงานชิ้นนี้ใช้สีอัลตร้ามารีน (Ultramarine) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นสีที่สามารถแสดงถึงความสว่างที่สุด และความมืดลึกที่สุดได้ในเวลาเดียวกัน คล้ายเป็นงานดรออิ้งที่มองเห็นแต่น้ำหนักที่แตกต่าง เพื่อแสดงถึงภาวะที่สงบ เย็น  รอยแฉกทั้ง 5 ในภาพเปรียบได้กับศีล 5 ที่บุคคลทั่วไปล้วนสามารถที่จะยึดถือและปฏิบัติ เพื่อเดินตามเส้นทางธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า