Search Art or Artists

พฤกษชาติ

พฤกษชาติ

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 216×261 ซม.

ปี : 2536

เป็นผลงานของ อ.วินัย ปราบริปู ที่ขยับถอยร่นจากแนวทางการเขียนภาพท้องทะเล มาสู่การเขียนภาพพื้นที่ภูเขา แสดงความงดงามของต้นไม้พรรณไม้เป็นหลัก เนื้อหาของภาพพฤกษชาตินี้แสดงให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาและความสุขจากการมีพืชพรรณต้นไม้เขียวชอุ่มสมบูรณ์ พรรณไม้ในภาพยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ด้วยมีทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตระหง่านรับแสงอย่างท้าทาย และพืชพรรณไม้ขนาดเล็กที่ต้องอาศัยร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้คือความงดงามของการเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในธรรมชาติที่งดงามของโลกใบนี้