Search Art or Artists

ฟูมฟัก

ฟูมฟัก

การนำเสนอภาพสะท้อน ความรัก ความผูกพัน ความอ่อนโยน ระหว่างแม่และลูกในยุคสังคมเสื่อมทราม ผ่านศิลปะไทยโดยใช้กินรีเป็นตัวแทนของการนำเสนอแนวคิดสมัยใหม่ภายใต้ความงามแบบไทย