Search Art or Artists

ภวตัณหา และวิภวตัณหา

“ความอยากให้เป็นไปและความไม่อยากให้เป็นไป หรือภวตัณหา กับวิภวตัณหา มันเกิด ดับ เกิดดับ ตลอดเวลา ผมจึงนำออกมาใช้ในลักษณะที่เป็นม้า 2 หัว นก 2 หัว เหยี่ยว 2 หัว เพราะมันแย่งกันอยากให้เป็นไป และไม่อยากให้เป็นไป และภาพนี้ผมต้องการใช้นกคาบ ผมเอาหัวงูหางกริ่งนั้นมาแล้วเอามาคาบตรงกลาง แทนที่จะเป็นนกคาบโบราณ นี่เป็นนกคาบสมัยใหม่ เอางูหางกริ่งมาเป็นนกคาบ นี่เป็นนวัตกรรมขึ้นมาอีกอันหนึ่งจากก้าวย่างที่ผมเคยทำมา”

ถวัลย์ ดัชนี, พ.ศ.2547