Search Art or Artists

ภาพหลอนของจิตไร้สำนึก 1

ภาพหลอนของจิตไร้สำนึก 1

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 117×146×12 ซม.

ปี : 2524

ปล่อยให้จิตภายในนำพาภาพหลอนของจิตไร้สำนึกออกมา เป็นภาวะการแสดงออกของจิตที่เหนือความจริงที่เป็นสามัญ มีความสลับซับซ้อนทางมิติ ความจริงแท้จากจิตภายในจึงเป็นเนื้อหาสำคัญในงานศิลปะ ที่ไม่ต้องการให้ค้นหาความหมายหรือทำความเข้าใจใด ๆ แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึก