Search Art or Artists

ระดับชีวิต

ระดับชีวิต

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 150×101 ซม.

ปี : 2533

มนุษย์มีศาสนาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรม แต่ละศาสนาล้วนมุ่งอบรมให้มนุษย์เป็นคนดีมีศีลธรรม ขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยน เพื่อการอยู่ร่วมกันของคน สัตว์ ธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกอย่างสันติสุข ไม่ทำร้ายทำลายกัน

ภาพระดับชีวิต คือ สัญลักษณ์อันเป็นมงคลทางศาสนาพุทธ ผู้บำเพ็ญเพียรเบื้องต้นเสมือนดอกบัวตูม ผู้บำเพ็ญเพียรขั้นสูง เปรียบเสมือนดอกบัวบานตามหลักคติธรรมของศาสนาพุทธ