Search Art or Artists

ลุงชม

ลุงชม

เทคนิค : สื่อผสม

ขนาด : 135×100×260 ซม.

ปี : 2548

ผลงานสื่อผสมที่มุ่งแสดงให้เห็นสภาวะความเป็นจริงของสังขารที่จะต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลา อันเป็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิต นกในภาพที่แสดงออกมา นอกงานจิตรกรรม มีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าถึงผัสสะต่อผู้ชมมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นว่า ความเป็นจริงของสังขารนี้ล้วนเกิดแก่เราได้ เพราะเราเองก็จะอยู่ในวังวนของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ด้วยเช่นเดียวกัน