Search Art or Artists

วัฏจักรแห่งชีวิต

วัฏจักรแห่งชีวิต

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 200×200 ซม.

ปี : 2552

สรรพชีวิตทั้งหลายในโลกล้วนเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกระแสธารแห่งความมืดที่ครอบคลุมด้วยกิเลสตัณหา ว่ายเวียนไปตามกระแสแห่งวิบากกรรมไม่มีที่สิ้นสุด หากมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐ มีสมองและความคิด ที่ได้รับการขัดเกลาจิตใจและวิญญาณที่ดุร้ายป่าเถื่อนให้ละเอียดอ่อน รู้ซึ้งในความดีชั่ว ด้วยหลักธรรมคำสอนจากแสงสว่างแห่งธรรมะของแต่ละศาสนาที่บังเกิดขึ้นในโลก ช่วยให้จิตวิญญาณของมนุษย์มีคุณธรรม ความเมตตา ความรัก ความเอื้ออาทร ความสงบและสันติสุข

ในภาพวัฏจักรแห่งชีวิตนี้ แสดงถึงการเวียนว่ายของปวงสรรพชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายในห้วงแห่งกรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งแห่งสัจธรรม เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางให้ปวงสรรพชีวิตได้ดำเนินชีวิตสู่แสงสว่างแห่งพระธรรมคำสอน เพื่อให้หลุดพ้นจากความมืด บ่วงแห่งกรรม สู่ความสุขสงบและสันติสุขที่แท้จริง