Search Art or Artists

สภาวะแห่งจิต

สภาวะแห่งจิต

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 200×300 ซม.

สภาวะแห่งธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่ช่วงเวลาหนึ่ง จากฤดูกาลสู่อีกฤดูกาลซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่จบสิ้น สะท้อนให้เห็นถึงความงามและสัจธรรมอันลึกซึ้งของพลังในธรรมชาติที่ผลักดันทุกสิ่งอย่างให้เป็นไป การดำรงอยู่ของสรรพชีวิต การเกิด การเติบโต ไปสู่การแปรสภาพสูญสลาย การเปลี่ยนแปลงของรูปทรง ร่องรอย และผิวพรรณ เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาวะของความเปลี่ยนแปลง และจากคำกล่าวอันเป็นปรัชญาทางพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงสาระแห่งชีวิตที่ว่าด้วยความไม่จีรังยั่งยืน ทุกสรรพสิ่งเมื่อกำเนิดขึ้นมาแล้วย่อมเสื่อมสลายดับสูญไปในที่สุดเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นในทุกชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์อันชัดเจนของธรรมชาติ