Search Art or Artists

สรรเสริญพระพุทธเจ้า

สรรเสริญพระพุทธเจ้า

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 150×300 ซม.

ปี : 2535

แสดงให้เห็นถึงการเลือกเดินในหนทางแห่งธรรม ซึ่งเป็นหนทางที่นำมาซึ่งความสุข อันเกิดจากธรรมะของพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาประทานธรรมมะ เป็นที่มาแห่งการวาดภาพสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้ภาพเขียนเป็นตัวแทนความรู้สึกของศิลปิน เกิดจากการเรียนรู้ และการค้นพบภายในของศิลปินเห็นถึงพัฒนาการของชีวิตที่เปลี่ยนไป สังเกตุจากพื้นผิวของภาพซึ่งมี texture น้อยลงและซีดจางไม่รุนแรงเหมือนภาพในสมัยแรก แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงในธรรมะจนตัดขาดจากวัตถุ เพื่อมุ่งสู่การหลุดพ้นจากโลกีย์วิสัย