Search Art or Artists

อโศกานุสาวรีย์

อโศกานุสาวรีย์

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 125×175 ซม.

ปี : 2554

แนวความคิด “เสาอโศก” เริ่มสร้างราว ๒๐๐ ปี หลังพุทธกาล เพื่อตั้ง ณ พุทธสถานสำคัญ และเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไป ๙ เส้นทาง ในเส้นทางหนึ่งนั้นคือดินแดนสุวรรณภูมิคำสอนแห่งพระบรมมหาศาสดา ที่เคลื่อนเป็นกระแสหลั่งไหลเข้าสู่ดวงจิต เมื่อธรรมะถึงสถิตย์แล้ว จิตมนุสานังจึง “อโศก” ซึ่งชื่อพุทธศิลป์นี้เป็นได้ทั้งคำนามและให้ความหมาย พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถูกเปรียบเปรยได้ถึงความองอาจงดงามมีพลังดั่งพญาราชสีห์ การคำรามเสียงแห่งสุรสีห์ยังก้องกังวานแผ่ไพศาลไปไกลแสนไกล จึงใช้รูปกายวิภาคสิงห์โตมาร่วมสร้าง นอกจากนี้ บนเรือนเสา มีสัญลักษณ์รูปธรรมจักร และ ดอกบัว ซึ่งมีนัยยะให้ได้รฤกถึงพระธรรมและพุทธศาสนิกชน แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปร่างต่างๆผสมผสานหลอมรวมเป็นรูปทรงเสาอโศกสัญลักษณ์แห่งผู้ประกาศ ปรัชญา : ชัยชนะที่แท้จริงนั้นคือชัยชนะโดยพระธรรม