Search Art or Artists

เปิดโลก

เปิดโลก

เทคนิค : สีอะคริลิคและทองคำเปลวบนผ้าใบ

ขนาด : 200×200 ซม.

ปี : 2552

ที่มาของภาพสืบเนื่องมาจากพุทธประวัติ เหตุการณ์เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เปรียบเสมือนกับการเปิดโลกทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ ‘การเปิดโลก’ ก็เปรียบได้เสมือนการเปิดหูเปิดตาของตนเอง รูปทรงสามเหลี่ยมในภาพ เปรียบได้กับสิ่งที่ครอบมนุษย์เอาไว้ โดยธรรมชาติของสามเหลี่ยมนั้น ฐานยิ่งกว้างเท่าไร ปลายยอดยิ่งสูงได้มากเท่านั้น คล้ายดั่งความรู้ ที่ยิ่งมีมากเท่าไร ความแหลมคมก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ส่วนสิ่งปรากฎอยู่ภายใต้สามเหลี่ยม คือสิ่งที่เก็บกดเอาไว้ภายใจ ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา ความรู้ที่มืดบอด ที่ล้วนซ่อนอยู่ในตัวตนของมนุษย์เอง