Search Art or Artists

เรื่องราวของช้าง

เรื่องราวของช้าง

ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตและเรื่องราวของช้างไทย การได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้า การขยายตัวของเมือง และการดำรงชีพของคนในสังคมสมัยใหม่ โดยสร้างเรื่องราวและร่องรอยรูปช้าง ที่มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว ไปสู่ภาวะที่เหลือแต่ร่าง…ในที่สุดจะเป็นสภาพไร้รูป