Search Art or Artists

แข่งเรือ

แข่งเรือ

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 150×200 ซม.

ปี : 2536

วิถีชีวิตชนบทอีสาน มีความใกล้ชิดผูกพันกับธรรมชาติ ดารงอยู่อย่างเรียบง่าย เต็มไปด้วยความอบอุ่น ข้าพเจ้าแสดงออกด้วยเทคนิคจิตกรรมสีอะคริลิค เพื่อแสดงถึงบรรยากาศของสีและจังหวะของรอยแต้มสอดประสานสัมพันธ์กัน สะท้อนภาพบรรยากาศความสนุกสนานในงานประเพณีท้องถิ่น แข่งเรือยาวประจาปีซึ่งสาระของความเชื่อท้องถิ่นได้ถูกหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตเป็นขนบธรรมเนียม จารีตปฏิบัติ ส่งต่อจากคนแต่ละรุ่นอย่างแนบเนียน และกลมกลืน