Search Art or Artists

แรงปรารถนา

แรงปรารถนา

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 112.5×112.5 ซม.

ปี : 2531

“แรงปรารถนา”  คือ สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้แก่มนุษย์ซึ่งไม่มีในสัตว์ โดยให้เกิดจากแรงผลักดัน แรงกระตุ้นเร้า เพื่อให้เกิดความทะเยอทะยานในความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี จากแนวคิดนี้ จึงสร้างงานศิลปะขึึ้นมา โดยนำร่างของหญิงสาวมาเป็นสื่อสัญลักษณ์ เนื่องจากมีแรงปรารถนาอยู่พร้อมมูล ไม่ว่าจะมีความใฝ่ฝันในเรื่องคู่ครอง แนวคิดในเรื่องสุขนิยม     การนำเนื้อหานี้ มาใช้ร่วมกับเทคนิคกลวิธีอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้บรรลุถึงธรรมชาติของความเป็น “มนุษย์” ที่มีแรงปรารถนาอันไม่มีสิ้นสุด