Search Art or Artists

โยคะ 2

โยคะ 2

‘โยคะ’ หมายถึงลักษณะการฝึกโยคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำอิริยาบถของการฝึกโยคะ มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะการแกะสลักไม้ เป็นการรวบรวมความรู้สึกผ่อนคลายจากภายนอก ย้อนกลับสู่ภายในของจิตใจและดวงวิญญาณ