Search Art or Artists

โลกียธรรม 2555

โลกียธรรม 2555

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 283×283 ซม.

ปี : 2555

ในทางศาสนา ‘โลกียธรรม’ เป็นสิ่งที่เวียนวนเกิดดับไม่รู้จบ หมายถึง กรรมดี กรรมชั่ว หรือการทำกรรมที่ไม่มีดีไม่มีชั่ว ในขณะที่มนุษย์วนเวียนเกิดดับ เป็นสังสารวัฏจึงอยู่ในแนวที่จะก่อกรรมโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง

ผลงานโลกียธรรมชิ้นนี้ แนวคิดสะท้อนถึงการเมืองที่เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สภาพการเมืองที่เกิดขึ้นหมุนวนเป็นวงล้อแห่งวัฏฏะที่น่าสงสาร แสดงถึงภาวะการหมุนวนแก่งแย่ง โดยใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปทรงวงกลมซ้อนอยู่ภายใน กำหนดเป็นโครงสร้างหลัก รูปสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในภาพไม่อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน หรืออยู่ในแรงโน้มถ่วงโลก แสดงภาวะแห่งความไม่หยุดนิ่ง ในรายละเอียดรูปทรงมีการตัดต่อแปรสภาพรูปร่างมนุษย์ผสมสัตว์ ล้อเลียนกับรูปหาเสียงที่เสียดสีการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความหมายตามทัศนคติส่วนตน