Search Art or Artists

896 Dots on Gold

896 Dots on Gold

เทคนิค : สีอะคริลิคบนแผ่นโฟเมก้า และไม้อัด

ขนาด : 111×240 ซม.

ปี : 2543

เป็นผลงานในจิตรกรรมชุด ‘วัตถุแห่งจิต’ (MATTER OF THE MIND SERIES) เป็นงานศิลปนามธรรมที่เจตนาในการลดให้เหลือเพียงสาระที่สำคัญที่สุด เริ่มต้นจากการสร้างจิตรกรรมให้เป็นวัตถุแบน ๆ 2 มิติ เป็นวัตถุในตัวเองแสดงถึงความเป็นจริง ‘สัจจะแห่งจิตรกรรม’ ตัดความลึกแบบลวงตาออกไป ไม่อ้างอิงหรือเลียนแบบวัตถุใด ๆ ในโลกนี้ ความคิดในการ ‘ลด’ ให้น้อยลงเปรียบได้ดังเช่นการลดกิเลสตัณหา ซึ่งเป็นความรู้ทางพุทธปรัชญา

ในทางทัศนศิลป์เมื่อตัดเรื่องราว ความหมาย ลดรูปทรงแห่งวัตถุออกไปก็จะเหลือเพียงทัศนธาตุ และเมื่อลดทัศนธาตุลงให้เหลือน้อยที่สุดก็จะเหลือเพียงแค่ ‘จุด’ ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุด ในการทำงานจิตรกรรมชุดนี้ จุดถูกแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปทรง เรื่องราว ความหมาย รวมทั้งเป็นสื่อและภาษาในตัวเอง เพื่อมุ่งเข้าสู่สภาวะแห่งจิตที่น้อย เรียบง่าย ธรรมดาสามัญ บริสุทธิ์ และสงบ