Search Art or Artists

นางฟ้ากับ 8 เซียน 2

นางฟ้ากับ 8 เซียน 2

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 145×184 ซม.

ปี : 2549

สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีมนุษย์เท่านั้นที่มีสติปัญญาที่จะคิดหาเหตุผลและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ และดูจะเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้มนุษย์มีความแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยสิ้นเชิงด้วยการพัฒนาแสดงออกถึงปัญญา จินตนาการ ความคิดฝัน และรู้จักแสดงออกด้วยความงามในสุนทรียภาพ
กาลเวลาผ่านไป แม้ว่ามนุษย์จะได้ผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานาน แต่การมองเห็นภาพภูมิทัศน์ก็ยังทาให้เกิดการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนอันน่าสะพรึงกลัว ที่บังเกิดขึ้นท่ามกลางความเป็นจริงที่เรียงรายอยู่โดยรอบ ความหวาดกลัวได้ก่อให้เกิดจินตภาพเรื่องราวอันโดดเดี่ยวที่มิอาจคาดหวังได้