Search Art or Artists

ความเชื่อ ความศรัทธา

ความเชื่อ ความศรัทธา

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 190×300 ซม.

ปี : 2550

ด้วยความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อสิ่งที่มนุษย์เชื่อถือ นับถือ ทำให้มนุษย์สามารถกราบไหว้ทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่บนโลก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร หากมีความเชื่อและความศรัทธา การกราบไหว้ย่อมมีให้ต่อสิ่งนั้น