Search Art or Artists

เมตตา ค้าจุนโลก

เมตตา ค้าจุนโลก

“เมตตา ค้าจุนโลก” เป็นศิลปกรรมอันทรงคุณค่าในรูปแบบของประติมากรรมสาริด ผลงานจากการตกผลึกทางความคิดของการสรรค์สร้างที่มีมากว่า 30 ปี ของ อ.ปัญญา วิจินธนสาร ที่ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์ มาเป็นงานประติมากรรม ที่ยังคงเต็มไปด้วยความงามทางทัศนศิลป์และความลุ่มลึกในเนื้อหาที่นาเสนอ